Ja

Obraz siebie (self-image) – wyobrażenie czy koncepcja na swój temat. Subiektywne wyobrażenie siebie. Inaczej: struktura ja. CS 456.

Schematy „ja” – przekonania na temat tego, kim jesteśmy, sterujące i sprawujące kontrolę nad procesami przetwarzana informacji o własnej osobie. MPS 56.

Efekt samoodnoszenia – tendencja do szybszego przetwarzania i lepszego zapamiętywania informacji mających związek z naszą osobą. MPS 56.

Pojęcie o sobie (self-koncept) – treści dotyczące własnego Ja; tzn. nasze postrzeganie własnych myśli, przekonań i cech osobowości. ACI 421.

Keep Reading →

Richard J. Crisp, Rhiannon N. Turner, Psychologia społeczna

Crisp, Turner - Psychologia społecznaPodręcznik wprowadzający we wszystkie ważne działy, w ramach których toczą się prace nad wyjaśnianiem zachowań społecznych. Nowoczesny charakter publikacji zauważa się w doborze tematów oraz w odwoływaniu się do najnowszych idei teoretycznych badań w dziedzinie psychologii społecznej. Zagadnienia omawiane są z uwzględnieniem dwóch rzadko razem omawianych perspektyw – osobowej i sytuacyjnej, zawiera klasyczne teorie i nowe ustalenia. Podręcznik cechuje ogromna dbałość o przydatność dydaktyczną wyrażająca się w takich elementach jak: logiczny układ zagadnień, przejrzysta struktura, podsumowania, definicje, ramki, schematy, grafy i tabele oraz memory maps, za pomocą których autorzy wizualizują powiązania między różnymi treściami omawianymi w poszczególnych rozdziałach.     Keep Reading →

Ja fałszywe (ja wcielone, ja zewnętrzne)

Wewnętrzne „ja” jest pogrążone w wyobrażeniach i obserwacji. Śledzi ono procesy percepcji i działania. Doświadczenie w żadnym stopniu nie wpływa na nie bezpośrednio (wszak nie jest to nawet jego zamiarem), a zachowania jednostki nie są jego wyrazem. Bezpośrednie związki ze światem to domena peryferiów systemu fałszywego „ja”. LPJ 122.     Keep Reading →